REKONSTRUKCE

Úvodní stránka Rekonstrukce

Články o rekonstrukcích a o tom, s čím se při rekonstrukcích setkáváme. Ale také o věcech, které s rekonstrukcemi souvisí.

Dočasné podchycení stávajícího krovu 30.08.2014
Co na nás číhalo ve starém činžáku 06.02.2014
Než se pustíme do rekonstrukce - 1. díl 02.01.2014


Dočasné podchycení stávajícího krovu

Datum: 30.08.2014 | Napsal: Ing. Miroslav Čáp

Před realizací nového stropu RD, který byl naprojektován jako ocelobetonová konstrukce, bylo nejprve třeba odstranit tři sloupky podpírající vrcholovou vaznici, aby bylo možné osadit trapézové plechy, kari sítě a vybetonovat stropní desku. Sloupky přenášejí poměrně velké zatížení (střešní krytinu tvoří dvojitá bobrovka-jedna z nejtěžších krytin). Proto jsme zvolili podchycení pomocí tří hambálkových vazeb, kde uříznutý sloupek bude působit jako věšadlo a tím zmenší namáhání hambálků (foceno mobilním telefonem).


Co na nás číhalo ve starém činžáku

Datum: 06.02.2014 | Napsal: Ing. Miroslav Čáp

V průběhu ledna jsme začali opravovat byt v činžovním domě v Praze - Nuslích. Činžáky v této lokalitě pochází z předválečného období a byt prošel v poslední době jen jednou drobnou rekonstrukcí a to tehdy, když se v domě dělaly nové stoupačky rozvodů vody a kanalizace. Na co jsme v průběhu stavebních prací narazili? Fotočláneček o tom, jak také může vypadat práce některých "řemeslníků" a několik raritních detailů. Pro komentář klikněte na příslušný obrázek.


Než se pustíme do rekonstrukce - 1. díl

Datum: 02.01.2014 | Napsal: Ing. Miroslav Čáp

Plánování a vlastní realizace rekonstrukce či stavebních úprav obecně, je vždy velká věc. Budu práce provádět svépomocí nebo si najmu odbornou firmu? Potřebuji pro svůj záměr stavební povolení, ohlášení nebo stačí oznámení? Dvě otázky, které by si měl člověk položit před tím, než začne s plánováním rekonstrukce. Jak to vidí stavební zákon?

  • budu práce provádět svépomocí nebo si najmu odbornou firmu?
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 160:
(1) Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím, pokud v odstavcích 3 a 4 není stanoveno jinak. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
(2) Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
(3) Svépomocí může stavebník sám pro sebe provádět
a) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 103,
b) stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce uvedené v § 104.
(4) Stavby uvedené v odstavci 3 lze provádět svépomocí, pokud stavebník zajistí stavební dozor, není-li pro takovou činnost sám odborně způsobilý. Jde-li však o stavbu pro bydlení nebo změnu stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím.
  • potřebuji pro svůj záměr stavební povolení, ohlášení nebo stačí oznámení?
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 103:
Stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu nevyžadují stavební úpravy, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11) a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost.
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, § 104:
(2) Ohlášení stavebnímu úřadu vyžadují
a) stavby pro bydlení a pro rekreaci do 150 m2 zastavěné plochy, s jedním podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše dvěma nadzemními podlažími a podkrovím,
b) podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a hloubky do 3 m, pokud nejsou vodním dílem,
c) stavby do 300 m2 zastavěné plochy a výšky do 10 m, s výjimkou staveb pro bydlení, a haly do 1000 m2 zastavěné plochy a výšky do 15 m, pokud tyto stavby a haly budou nejvýše s jedním nadzemním podlažím, nepodsklepené a dočasné na dobu nejdéle 3 let,
d) stavby do 25 m2 zastavěné plochy a do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
e) větrné elektrárny do výšky 10 m,
f) terénní úpravy neuvedené v § 103 odst. 1 písm. f) bodě 1,
g) stavby zařízení staveniště neuvedené v § 103 odst. 1 písm. a),
h) přípojky neuvedené v § 103 odst. 1 písm. b) bodě 8,
i) stavby opěrných zdí do výšky 1 m neuvedené v § 103 odst. 1 písm. d) bodě 8,
j) informační a reklamní zařízení na stavbě nebo na pozemku neuvedená v § 103 odst. 1 písm. c) bodech 8 a 9 a stavby pro reklamu podle § 3 odst. 2,
k) výrobky, které plní funkci stavby a které nejsou uvedeny v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 5,
l) cirkusové stany neuvedené v § 103 odst. 1 písm. g) bodě 2,
m) antény, včetně jejich nosných konstrukcí a souvisejících elektronických komunikačních zařízení, neuvedené v § 103 odst. 1 písm. c) bodě 2,
n) stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se její vzhled a nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí11),
o) sjezdy z pozemních komunikací na sousední nemovitosti,
p) udržovací práce na stavbě neuvedené v § 103 odst. 1 písm. e).
(3) Ohlášení nevyžadují jednoduché stavby, terénní úpravy a zařízení, u kterých to stavební úřad podle § 78 odst. 2 stanovil.
(4) Stavební úpravy pozemních komunikací a udržovací práce na nich, které vyžadují ohlášení, vymezuje zvláštní právní předpis.

Před započetím stavby se vyplatí navštívit Stavební úřad v místě a zjistit si, jaké mají požadavky ve vašem konkrétním případě.